Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Vascularized bone grafts in the treatment of long bone defects.

Xenakis T., Malizos K.N., Beris A.E., Vekris M., Georgoulis A.D., Soucacos P.N.

 Microsurgery 15:479-484, 1994.

Reconstruction of large bony defects of long bones was performed using vascularised fibular grafts in four patients at the Department of Orthopaedic Surgery of the University of Ioannina Medical School. Indications for grafting procedures in this small series had been the loss of bone due to the extensive resection of avascular and necrotic bone from septic pseudoarthrosis in three patients and congenital pseudarthrosis secondary to neurofibromatosis in a child. Primary skeletal union with graft hypertrophy occurred in three of the patients. The fourth patient had an asymptomatic nonunion at the proximal end of the graft. The result in each patient was the presence of a well-aligned limb that had normal or nearly normal motion and acceptable length.