Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Transpositional microsurgery in multiple digit amputations.

Soucacos P.N., Beris A.E., Malizos K.N., Vlastou C., Soucacos P.K., Georgoulis A.D.

 Microsurgery 15:469-473, 1994.

In 34 of the 62 patients treated for complete multiple digital amputations, the severed part was not replanted in its anatomical position, but in the place of the most useful stump. This procedure is defined as transpositional digital microsurgery and refers to the transposition and replantation of any digit to another stump which plays a more significant role in the function of the hand. Twenty-eight patients had transposition of a digit, while six patients underwent thumb transposition. All except six of the transposed digits survived, while all of the thumbs survived the surgical procedure. The cosmetic appearance of the hand with a transposed digit or thumb was acceptable to the patients. Two-point discrimination was assessed to be 10-14 mm for the transposed digits, and the functional ability of the transplanted digit was comparable to digits which were replanted in their anatomical position. In conclusion, transpositional digital microsurgery remains a useful alternative for the treatment of multiple digit amputations, particularly in patients with severely damaged non-replantable amputated parts.