Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

One-stage complex Achilles tendon defect reconstruction with an Achilles tendon allograft and a gracilis free flap

Lykoudis E.G., Contodimos G.V., Ristanis S., Georgoulis A.D., Lazarou S.A.

Foot & Ankle International, 2010  In Press