Ορθοπαιδικό Αθλητιατρικό Κέντρο Ιωαννίνων

“Ένα σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο”

Frequency content asymmetry of the isokinetic curve between ACL deficient and healthy knee.

E. Tsepis, G. Giakas, G. Vagenas, A. Georgoulis

J Biomech; 37(6):857-64, 2004

The torque-time curve patterns of concentric isokinetic knee extension in anterior cruciate ligament (ACL) deficient patients usually present mid-range irregularities associated with the level of anterior tibial translation. The purpose of this study was to compare the smoothness in isokinetic torque production between the ACL deficient and the healthy knee. Thirty ACL deficient soccer players performed bilaterally five trials of maximum concentric knee extension-flexion at 60 degrees /s on a Biodex dynamometer. The three middle trials (a total of six curves) were retained and submitted to further data processing. Maximum frequency values contained within the 90%, 95% and 99% level of the signal power were calculated for each extension and flexion curve. The frequency content of the ACL deficient side proved to be statistically higher compared to the intact side at all levels of the power spectrum. The percentage differences in the frequency content were 18.8%, 10.6% and 40.0% for knee extension, and 49.5%, 24.5% and 16.3% for knee flexion, for the respective power levels. This indicated higher oscillations and, therefore, more unstable mechanical output of the injured knee. An overall biological interpretation of the present results is based on the notion that disturbed motion is generally connected to poor level of joint functionality.